Zgłaszanie naruszeń

Nasze wartości etyczne

Dążymy do przestrzegania praw, reguł i przepisów dotyczących prowadzonej przez nas działalności wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni. Naszym celem jest  budowanie relacji biznesowych opartych na zasadach uczciwej konkurencji. Wypracowane przez nas wartości wyznaczają podstawowe standardy postępowania, którymi kierujemy się na co dzień, i których spełnienia oczekujemy także od naszych pracowników i partnerów biznesowych.

Co to jest Kanał ” Zgłaszanie naruszeń” ?

Za pośrednictwem tego kanału można poufnie bądź anonimowo zgłaszać podejrzenia naruszenia przepisów prawa, zasad lub innych nadużyć.

Dlaczego jest to potrzebne?

Kanał „Zgłaszanie naruszeń”  jest narzędziem służącym do zachowania zasad etycznych, procedur wewnętrznych i zbudowania wzajemnego zaufania.

Wymagamy od naszych pracowników przestrzegania zasad etycznych i przepisów prawnych dotyczących naszej organizacji. Jeśli pracownik lub osoba w inny sposób mająca kontakt z naszą firmą, podejrzewa naruszenia, może to zgłosić za pośrednictwem kanału.

Czego dotyczy?

Pracownik oraz osoba mająca kontakt z naszą organizacją ma możliwość anonimowego zgłoszenia różnego rodzaju naruszeń lub podejrzeń naruszeń, np.:

 • Naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów, żywności i farmaceutyków
 • Przekupstwo, korupcja i pranie brudnych pieniędzy
 • Bezprawne postępowanie lub nieuczciwa konkurencja
 • Naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy
 • Naruszenie prawa o ochronie danych osobowych
 • Naruszenie praw pracowników
 • Mobbingu
 • Naruszenia innych praw lub zasad etycznych.

Zgłoszenia należy składać w sposób uczciwy i bez złych intencji. Celowe fałszywe zgłoszenia są zabronione i mogą skutkować podjęciem kroków prawnych.

Dla kogo to jest?

Za pośrednictwem naszego kanału nadużycia mogą zgłaszać zarówno nasi pracownicy, jak i wszystkie podmioty zewnętrzne.

Jak?

Każdy może zgłosić anonimowo za pośrednictwem zamieszczonego formularza nieprawidłowości. Wiadomości są szyfrowane i tylko do wglądu komisji.

W przypadku anonimowego zgłoszenia proszę zamieścić  komplet informacji. Kontakt zwrotny nie będzie możliwy.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NARUSZENIE

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016.679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku), dalej RODO, informujemy:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Westpol Teeuwissen Sp. z o.o z  siedzibą w Rzeczenicy, ul. Przechlewska 59, 77-304 Rzeczenica, dalej Westpol lub Administrator.

2. DANE DO KONTAKTU

Kontakt z osobą odpowiedzialną za dane osobowe możliwy jest pod adresem email:
dane.osobowe@westpol.pl

3. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby której dotyczą lub zostały nam przekazane
przez osoby zgłaszające naruszenie.

4. CELE, PODSTAWY I OKRES PRZECHOWYWANIA PRZETWARZANYCH DANYCH

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące:

 1. a) analizy otrzymanego od Pani/Pana zgłoszenia; podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f RODO tj. na
  podstawie naszego uzasadnionego interesu w postaci zidentyfikowania, przeciwdziałania ryzyka
  wystąpienia naruszenia; dane będą przechowywane przez okres trwania tej analizy;
  b) archiwizacji dokumentacji wynikający z regulacji wewnętrznych; podstawą prawną jest art. 6 ust. 1
  f RODO; dane będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi regulacjami;
  c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną
  jest art. 6 ust. 1 f RODO; dane będą przechowywane przez czas trwania postępowań i okres
  przedawnienia potencjalnych roszczeń.

5. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki
sposób i w jakim celu przetwarzamy;

 1. b) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane
  nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne;
 2. c) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych; w
  przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych;
 3. d) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich
  przechowywania;
  e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż
  przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 4. f) wniesienia sprzeciwu, ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
  przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych. Skorzystać może Pani/Pan z
  tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 f
  Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, aby Administrator nadal przetwarzał Pani/Pana dane osobowe. Podstawy te muszą być jednak
  nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności

6. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
a) przetwarzającym dane w imieniu Westpol, czyli np. podmiotom realizującym usługi
transportowe, informatyczne, pocztowe, prawne;

 1. b) uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organy kontrolne.
  Jednocześnie informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne i będzie bardzo
  pomocne do rzetelnego i sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia

zgłoś nowe spostrzeżenie poniżej: